Questions? Feedback? powered by Olark live chat software

 • UPE Karp
 • UNP Karp
 • Ümartoru
 • Ümarraud Kalibreeritud
 • Ümarraud
 • U-Profiil
 • Nurkraud
 • Nelikanttoru
 • Nelikant
 • Lehtteras Kuumvalts
 • Lehtteras Külmvalts
 • Lattraud
 • IPE Tala
 • INP Tala
 • HEB Tala
 • HEA Tala
 • Armatuurraud

HEB Tala

H-TALA on sarnaselt I-taladele kuumvaltsimise teel valmistatud profiil. Seda tüüpi profiile kasutatakse eelkõige kiiresti paigaldatavate ning väände suhtes jäikust nõudvatel ehitusobjektidel (postid, lagede ja vahepõrandate tugielemendid, telferkraanade teed jne). Samuti kasutatakse H-talasid masinaehituses (raamide osad, rakiste elemendid), kus talade erinevad osad ühendatakse keevitamise või mehaaniliste kinnitusvahendite (poldid ja mutrid, needid, klambrid) abil.

Standardsed kuumvaltsitud H-talad on valmistatud hästi keevitatavast mittelegeerkonstruktiooniterasest (süsiniku ekvivalendi arv on suhteliselt madal, nt S235, S275, S355 jne EN 10025 järgi) kõrgusega alates 100 kuni 1008 mm, laiusega alates 100 kuni 302 mm ja seinapaksusega 5 kuni 21 mm standardi EN 10034 või DIN 1025-2, DIN 1025-3 ja DIN 1025-4 kohaselt. H-talade toodetavad normaalpikkused on 8 kuni 16 meetrit.

H-talad on oma kuju poolest väga sarnased I-taladega ning neid on vahel väga raske eristada. H-talade kõrgus ja vöö laius erinevad suhteliselt vähe, seevastu talade vertikaalse seina ja vöö paksuste vahe on suhteliselt suur (vöö paksus on alati suurem).

Kuumvaltsitud H-talad jagunevad ristlõike poolest järgmiselt:

 • lai taldadega (vt Sele 1, DIN 1025-2 järgi) H-tala,
 • lai kergtala (vt. Sele 2, DIN 1025-3 järgi) H-tala,
 • lai tugevdatud (vt Sele 3, DIN 1025-4 järgi) H-tala.

NB! Kõikide nimetatud H-talade vööd on tasaparalleelsed ehk ilma kaldvöödeta.

Laia H-tala vertikaalseina nurkade ümardusraadiuste suurused (R1, vt sele 1) on võrdsed seina (s) topeltpaksusega ehk R1=2·s. Sellise H-tala vertikaalseina kõrgused (h) on vahemikus 100 kuni 1000 mm, seina paksused (s) on 6 kuni 19 mm ja laius (b) on 100 kuni 300 mm.

Laia H-kergtala vertikaalseina juures olevate nurkade ümardusraadiuste suurused (R, vt sele 2) on võrdsed kolme seina (s) paksusega ehk R=3·s. Kergtala vertikaalseina kõrgused (h) on vahemikus 100 kuni 1000 mm, seina paksused (s) on 5 kuni 16,5 mm ja laius (b) on 100 kuni 300 mm.

Laia tugevdatud H-tala vertikaalseina juures olevate nurkade ümardusraadiuste suurused (R, vt sele 3) on võrdsed seina (s) paksusega ehk R=s. Tugevdatud H-tala vertikaalseina kõrgused (h) on vahemikus 120 kuni 1008 mm, seina paksused (s) on 12 kuni 21 mm ja laius (b) on 106 kuni 302 mm.

H-talade tähistus koosneb kolmest elemendist: tala geomeetriat kirjeldava standardi numbrist, profiili materjali margitähisest ja kuju kirjeldavast koodist (IPN või IPE) koos vertikaalse seina kõrgusega. Näiteks, kui tugevdatud H-tala kõrgus on 200 mm ja tala on valmistatud ehitusterasest S235 (voolavuspiir on minimaalselt 235 MPa), mille löögisitkus temperatuuril 0 ºC on vähemalt 27 J, siis õige tähis on DIN 1025 – S235J0 – IPBv 180, samas kõikide teiste H-talade kõrguse koodid on peaaegu võrdsed tala kõrgusega, nt H-kergtala kõrgus on 133 mm ning tähis on DIN 1025 – S235J0 – IPBl 140.

Sele 1. Laia H-tala ehk IPB (HEB) tala geomeetria.

Analoogsete mõõtmetega, vertikaalseina kõrgusega alates 100 kuni 1013 mm ja seinapaksusega 4,1 kuni 23,0 mm, laiusega alates 55 kuni 400 mm, ning pikkusega alates 6 kuni 24 meetrit, laiad, tugevdatud ja eritalad (lisaseeria talad) valmistatakse GOST 26020 järgi. Tähiste näited, lai H-tala kõrgusega 255 mm tähistatakse kui 26Ш2, sama kõrge tugevdatud tala tähistatakse kui 26K1 ja eritala kõrgusega 269 mm kannab tähist 27ДБ1.

Eritalad on kõrgusega alates 239 mm kuni 496,2 mm, laiusega 115 kuni 303,8 mm ja seinapaksusega 5,5 kuni 14,2 mm. Oma tugevuse poolest on GOST-i eritalad sarnased DIN-i kergtaladega.

Sele 2. H-kergtala ehk IPBl (HEA) tala geomeetria.

Sele 3. Tugevdatud H-tala ehk IPBv (HEM) tala geomeetria

Materjali tugevuse poolest need erineva tüübi H-talad teineteisest praktiliselt ei erine. Küll aga on talade tugevused (vastupanumomendid) mõlema telje puhul väga erinevad. Tugevdatud (HEM või IPBv) talade vastupanumomendid on kaks korda suuremad kui laiade talade (HEB või IPB) omad. Kergtalade (HEA või IPBl) talade vastupanumomendid on omakorda umbes 25 % võrra väiksemad kui võrrelda HEB talade näitajatega.

Seledel 3 ja 4 on näidatud H-talade sirgjoonelisuse hindamise skeemid. Mõlema telje suhtes sirgjoonelisuse kõrvalekalle standardsest suurusest (hälve) võib ulatada kuni 0,3 % profiili pikkuse järgi.

Sele 3. Horisontaalse telje suhtes H-tala sirgjoonelisuse hindamise skeem, standardi EN 10279 kohaselt.

Sele 4. Vertikaalse telje suhtes H-tala sirgjoonelisuse hindamise skeem, standardi EN 10279 kohaselt.

Tavaliselt tarnitakse I-talad vastavuses C-klassi ja 1 allaklassiga standardi EN 10163-3 kohaselt. Vastava standardi järgi vastavad tavakasutamiseks mõeldud talad C-klassi ja eritingimustes kasutavad talad D-klassi toodangule. Vastavalt klassile ning sõltuvalt tala vöö paksusest (t) jääb defektide (pragude) lubatud sügavus 3-1,5 mm vahele vastavalt C ja D klassil. Allaklass 1 kirjeldab pragude kinnikeevitatud maksimaalsete alade pindala, mis võivad ulatuda kuni 15% C klassi ja kuni 2% D klassi puhul. Allaklassid 2 ja 3 üldjuhul ei luba defektide (pragude) olemasolu.

H-tala materjalide tähistustes võivad esineda järgmised elemendid:

 • S275JR+M – ehitusteras (voolavuspiir on minimaalselt 275 MPa), mille löögisitkus temperatuuril 0 ºC on vähemalt 27 J ja M tähis näitab et on teostatud termomehaaniline valtsimine;
 • S235JR+AR – ehitusteras (voolavuspiir on minimaalselt 235 MPa), mille löögisitkus temperatuuril 20 ºC on vähemalt 27 J ehk JR ja AR näitab seda, et profiil on väljastatud valtsitult;
 • S355J2+M – ehitusteras (voolavuspiir on minimaalselt 355 MPa), mille löögisitkus temperatuuril -20 ºC on vähemalt 27 J ehk J2.

Ehitusterastele S235, S275 otsesed GOST-i vasted on St3ps,sp (Ст3пс,сп) ja St4ps,sp (Ст4пс,сп).

Sarnaselt muudele materjalidele on ka H-talad Exmeti laos ümbritseva keskkonna mõjude eest kaitsmiseks ning korrosiooni vältimiseks katuse all.


КАЛЬКУЛЯТОР
KALKULAATOR
CALCULATOR
LASKIN